Tytuł projektu  „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016-2022”
Nr umowy: Nr 8/PR.POPT/2015-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Instytucja przekazująca dotację celową na realizację projektu: Województwo Lubelskie
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21 lipca 2016 r.
Całkowita wartość projektu: 182 240,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt  dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych, 00/100)
Kwota dofinansowania: 164 016,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące szesnaście   złotych, 00/100), co stanowi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych

Okres realizacji projektu: od 01 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany nowy Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski, stanowiący podstawę do ubiegania się przez Miasto Tomaszów Lubelski o dotację z funduszy Unii Europejskiej przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.
Działania zaplanowane w ramach projektu:

  • diagnoza (kompleksowe badanie potrzeb w zakresie rewitalizacji miasta);
  • opracowanie programu (wsparcie eksperckie w zakresie: planowania strategicznego rewitalizacji, działań środowiskowych, działań infrastrukturalnych, dialogu społecznego, spraw społecznych, Komitet Rewitalizacji);
  • promocja (kampania promocyjna w lokalnej prasie i radiu);
  • konsultacje społeczne (materiały informacyjne, pikniki partycypacyjne, konferencja, strona internetowa).

cropped-LOGO_TOMASZOW_LUB_bez_tla.png


baner_ue