REWITALIZACJA OSIEDLA KOSZARY

Potrzeba rewitalizacji na osiedlu koszary

 • NEGATYWNE ZJAWISKA SPOŁECZNE – segregacja społeczna, starzenie się społeczności, ubóstwo,
 • ZASTÓJ GOSPODARCZY – brak inwestycji publicznych i prywatnych, długotrwałe bezrobocie, niski poziom wykształcenia młodych mieszkańców
 • DEGRADACJA PRZESTRZENI I INFRASTRUKTURY – niski standard mieszkań i brak remontów, przestarzałe i zawodne sieci infrastrukturalne, nieatrakcyjne przestrzenie publiczne, brak miejsc wypoczynku i zabawy dla dzieci
 • DEGRADACJA ŚRODOWISKA – energochłonność starej zabudowy
REWITALIZACJA TO ZATRZYMANIE SPIRALI NEGATYWNYCH ZJAWISK

 

CELEM REWITALIZACJI JEST WYPROWADZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH Z KRYZYSU

 

Główne efekty rewitalizacji na osiedlu Koszary

 • lepsze warunki mieszkaniowe
 • poprawa bezpieczeństwa
 • rozwój lokalnego handlu i usług
 • powstanie nowych miejsc pracy
 • lepszy dostęp do usług publicznych
 • wzmocnienie więzi sąsiedzkich i kapitału społecznego
 • miejsca spotkań dla dzieci, młodzieży i osób starszych
 • atrakcyjne przestrzenie publiczne

Rewitalizacja przyczynia się także do:

 • kształtowania miasta zwartego i przeciwdziałania suburbanizacji
 • poprawy jakości środowiska m.in. przez ograniczenie niskiej emisji
 • i poprawę efektywności energetycznej
 • podnoszenia świadomości lokalnego dziedzictwa kulturowego,
 • wartości zabytków i historii miejsca
REWITALIZACJA UMOŻLIWIA PODNIESIENIE POZIOMU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH. PRZYNOSI POPRAWĘ WIZERUNKU CAŁEGO MIASTA I OŻYWIENIE LOKALNEJ GOSPODARKI

 

Kolejność zmian w obszarach zdegradowanych – sukces kompleksowej rewitalizacji

o_rewitalizacji_1


baner_ue