Piknik rewitalizacyjny na Osiedlu Koszary w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 31 marca 2017 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” odbył się Piknik rewitalizacyjny. Wydarzenie było związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022. Mieszkańcy naszego miasta mogli zapoznać się efektami prac nad Programem Rewitalizacji m.in. w postaci wizualizacji i projektów inwestycji, które zlokalizowane będą na obszarze rewitalizowanym.

Głównym założeniem realizacji programu jest podjęcie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na obszarze miasta wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto jego realizacji umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020, które przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Podczas pikniku Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski przedstawił założenia zmian w zakresie sytuacji mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji:

  • Budowę 2 budynków mieszkalnych na ul. Rybickiego/Al. Sportowa, Remont budynków przy ul. Rybickiego i Brygady, Budowę budynków mieszkalnych przy ul. Moniuszki i Wyzwolenia Ponadto uczestnicy pikniku mogli poznać założenia dotyczące wdrożenia nowych usług społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji jakimi są
  • Działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej
  • Rozbudowa OSiR o krytą pływalnię
  • Termomodernizacja istniejących budynków OSiR

W ramach inwestycji planowane jest również utworzenie:

Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), Klubu Integracji Społecznej (KIS) „Aktywni”, Centrum Wolontariatu, Centrum Wsparcia Seniora (CWS) zajmującego się angażowaniem seniorów do podejmowania aktywności i czynnego uczestniczenia w życiu społecznym, Centrum Wsparcia zajmującego się doradztwem i wspieraniem m. in.: opiekunów dziennych świadczących usługi opiekuńcze, usług asystenckich, usług sąsiedzkich, utworzenie mieszkań chronionych dla osób mających problemy funkcjonalne w miejscu zamieszkania, punktu konsultacyjno – informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie. Planowana jest również budowa: Domu Pomocy Społecznej (DPS) dla 30 osób, Klubu spotkań i wspierania więzi międzypokoleniowych dla dzieci i seniorów, Ośrodka Integracji Społecznej (OIS), Lokalnego Centrum Wspierająco Dydaktycznego (LCWD) dla osób niepełnosprawnych, powołanie Filii Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia .

Podczas pikniku odbyły się występ zespołu Tabor oraz gry i zabawy dla dzieci pod okiem animatora. Uczestnicy otrzymali również ciepły posiłek.